JASMINE Dining chair H

 

JASMINE Dining chair H arm
kitokiダイニングテーブルと合わせました。
JASMINE Dining chair H arm
アームと背もたれ部分にウォールナットが使われています。
JASMINE Dining chair H arm
JASMINE Dining chair
JASMINE Dining chair
JASMINE Dining chair
JASMINE Dining chair
JASMINE Dining chair
jasmine_chair1
jasmine_chair2
jasmine_chair3
jasmine_chair4
jasmine_chair5
previous arrow
next arrow
jasmine_chair1
jasmine_chair2
jasmine_chair3
jasmine_chair4
jasmine_chair5
previous arrow
next arrow